instytucje badania opinii publicznej

W codziennej praktyce funkcjonowania władz samorządowych niezwykle istotna jest znajomość poglądów, opinii i oczekiwań lokalnych społeczności. Wiedza ta umożliwia na przykład diagnozę potrzeb określonych grup społecznych oraz przekłada się na sprawne zarządzanie lokalną społecznością.


Instytut Badawczy IPC posiada kompetentny Dział Badań Społecznych składający się nie tylko z doświadczonych badaczy, ale także z praktyków lokalnej polityki, doskonale wyczuwających potrzeby władz samorządowych. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji badań społeczno-politycznych na terenie całego kraju i dla różnych instytucji.

Oferujemy nasze specjalistyczne produkty badawcze dla samorządów:

  • Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych
  • Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie / mieście, władz, instytucji publicznych
  • Badania jakości obsługi klientów w Urzędach Gmin/Miast/Powiatów/Urzędów Marszałkowskich oraz innych instytucjach publicznych
  • Badanie preferencji politycznych mieszkańców gminy, powiatu lub województwa
  • Badania wizerunkowe województwa, regionu, miasta
  • Badania lokalnego rynku pracy
  • Badania wspomagające przygotowanie strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych
  • Badania sektora organizacji pozarządowych
  • Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych
  • Społeczne determinanty zdrowia mieszkańców regionu
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! NAPRAWDĘ WARTO!