Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie

Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie

Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie w tym sugerowane działa naprawcze.

Prognozy Unii Europejskiej dotyczące starzenia się ludności w Europie wskazują na znaczące zmiany demograficzne w nadchodzących dekadach. Poniżej znajdują się kluczowe wnioski z różnych badań i raportów:

Wzrost średniego wieku:. Średni wiek populacji w UE-27 jest przewidywany na wzrost o 4,5 roku do 2050 roku, osiągając 48,2 lat. Wzrost ten będzie różny w poszczególnych krajach, z największymi zmianami w Polsce, Słowacji i na Malcie.

Wzrost współczynnika zależności osób starszych:. Współczynnik zależności osób starszych, który mierzy liczbę osób w wieku 65+ w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata), ma wzrosnąć. Wzrost ten jest widoczny z 34,1% w 2019 roku do 56,7% w 2050 roku. Oznacza to, że w 2050 roku na każdą osobę w wieku 65+ będą przypadały mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym.

Zwiększenie liczby osób w bardzo podeszłym wieku:. Liczba osób w wieku 80 lat i więcej ma wzrosnąć z 27,1 miliona (6,1% populacji). Natomiast w 2022 roku do 64 milionów (15,3%) w 2100 roku. Ten trend pokazuje znaczące starzenie się populacji w całej Europie.

Regionalne zróżnicowanie: Przewiduje się, że populacje regionalne w Europie będą starzeć się w różnym tempie. Regiony w Polsce, Hiszpanii, krajach bałtyckich oraz południowych Włoszech będą starzeć się najszybciej. Podczas gdy regiony w Niemczech i Francji doświadczą wolniejszego tempa starzenia.

Zmiany w strukturze populacji: Oczekuje się, że udział dzieci (0-14 lat) w populacji UE zmniejszy się. Natomiast populacja w wieku produkcyjnym również się skurczy. Wzrośnie natomiast udział osób starszych, co będzie miało duży wpływ na systemy społeczne i gospodarki krajów europejskich.

Te prognozy wskazują na potrzebę adaptacji polityk społecznych i gospodarczych, aby sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa.

Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie – Prognoza Ludności w Polsce do 2050 roku.

Z punktu widzenia gospodarki i kształtowania się polityki społecznej ważna jest wiedza w zakresie o nadchodzącej strukturze ludnościowej polski.

Prognozuje się zatem następujący scenariusz. 

Wykres 1. Prognoza liczby ludności w wieku 65+ w Polsce w latach 2020 – 2050 

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie badań Eurostatu oraz GUS 

Aby przeciwdziałać gwałtownemu spadkowi liczby ludności w Polsce, konieczne jest wprowadzenie kompleksowych działań w różnych obszarach polityki społecznej i gospodarczej. Oto kilka kluczowych propozycji działań naprawczych dla starzejącego się społeczeństwa.

1. Polityka prorodzinna

 • Wsparcie finansowe dla rodzin: Rozbudowanie systemu zasiłków rodzinnych, ulgi podatkowe na dzieci oraz wprowadzenie programów wsparcia dla młodych małżeństw.
 • Dostępność żłobków i przedszkoli: Zwiększenie liczby miejsc w publicznych żłobkach i przedszkolach oraz zapewnienie ich finansowej dostępności.
 • Elastyczne formy pracy: Promowanie elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca zdalna czy praca na część etatu. To pozwoli rodzicom lepiej godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

2. Polityka migracyjna

 • Zachęcanie do powrotów: Wprowadzenie programów zachęcających Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Na przykład: poprzez wsparcie w znalezieniu pracy i mieszkania.
 • Integracja imigrantów: Stworzenie programów integracyjnych dla imigrantów, które ułatwią im adaptację i włączenie się w rynek pracy oraz życie społeczne.

3. Wsparcie dla młodych ludzi

 • Dostęp do mieszkań: Wprowadzenie programów ułatwiających młodym ludziom dostęp do mieszkań. Na przykład: preferencyjne kredyty hipoteczne czy budowa mieszkań na wynajem po przystępnych cenach.
 • Edukacja i szkolenia: Inwestowanie w edukację i szkolenia zawodowe, aby młodzi ludzie mieli lepsze perspektywy zawodowe i stabilność zatrudnienia.

4. Poprawa warunków zdrowotnych

 • Opieka zdrowotna: Zwiększenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej, w tym opieki prenatalnej i postnatalnej.
 • Zdrowy styl życia: Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, aby zmniejszyć wskaźniki chorób przewlekłych i zwiększyć długość życia.

5. Polityka równości płci

 • Równouprawnienie w miejscu pracy: Zwalczanie dyskryminacji płciowej na rynku pracy i wspieranie równouprawnienia zawodowego kobiet i mężczyzn.
 • Wsparcie dla ojców: Zachęcanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi, np. poprzez promowanie urlopów ojcowskich.

6. Działania długofalowe

 • Strategie demograficzne: Przygotowanie i realizacja długoterminowych strategii demograficznych, które uwzględniają wszystkie aspekty polityki rodzinnej, migracyjnej, edukacyjnej i zdrowotnej.
 • Monitorowanie i ewaluacja: Regularne monitorowanie i ocena skuteczności wprowadzonych działań. Elastyczne dostosowywanie polityk do zmieniających się potrzeb.Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie

Starzejące się społeczeństwo prognoza liczby ludności w Polsce i w Europie – Podsumowanie:

Podjęcie tych działań może przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Poprzez stabilizację liczebności populacji oraz wspierający rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga jednak skoordynowanej współpracy różnych instytucji oraz zaangażowania środków finansowych i zasobów ludzkich.

Więcej ciekawych artykułów możesz przeczytać na naszych social mediach:

https://www.facebook.com/instytutIPC

jeśli jesteś zainteresowany badaniam skontaktuj się z nami klikając w niniejszy link.