Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.).

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Q2Q Research Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmująca”) z Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w dniu 28 maja 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).
W związku z powyższym, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

POBIERZ TUTAJ