instytucje badania opinii publicznej

W codziennej praktyce funkcjonowania władz samorządowych niezwykle istotna jest znajomość poglądów, opinii i oczekiwań lokalnych społeczności. Wiedza ta umożliwia na przykład diagnozę potrzeb określonych grup społecznych oraz przekłada się na sprawne zarządzanie lokalną społecznością.


Instytut Badawczy IPC posiada kompetentny Dział Badań Społecznych składający się nie tylko z doświadczonych badaczy, ale także z praktyków lokalnej polityki, doskonale wyczuwających potrzeby władz samorządowych. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji badań społeczno-politycznych na terenie całego kraju i dla różnych instytucji.

Badania społeczne

Metodologia badań społecznych.

Badania społeczne możemy podzielić na ilościowe i jakościowe. Te pierwsze wskazują na ogólne trendy: ,,kto?”, ,,ile?”, ,,jak często?”, te drugie natomiast pozwalają na poznanie przyczyn ogólnych tendencji: ,,dlaczego?”, ,,jak?”; ,,po co?”.

Czym są badania społeczne?

Badania społeczne są prowadzone wśród lokalnych społeczności i służą diagnozie problemów, oczekiwań i potrzeb różnych grup społecznych i demograficznych, pozwalając jednostkom samorządów terytorialnych i instytucjom na dopasowanie swoich działań do ich odbiorców. Dzięki badaniom społecznym możliwe jest rozwiązywanie problemów, z którymi borykają się społeczności lokalne.

Techniki wykorzystywane przy przeprowadzaniu badań społecznych.

W badaniach społecznych wykorzystujemy zarówno techniki ilościowe, takie jak CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo), PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu papierowej wersji kwestionariusza), ankieta audytoryjna (ankieta uzupełniana przez respondentów w tym samym czasie, zgromadzonych w jednej przestrzeni), CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www), CAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy prowadzony przy użyciu urządzenia mobilnego), jak i jakościowe: IDI (indywidualny wywiad pogłębiony), TDI (telefoniczny wywiad pogłębiony), FGI (zogniskowany wywiad grupowy). W przypadku dostępności do danych zewnętrznych, raporty często wzbogaca się analizami typu Desk Research – jest to analiza danych zastanych; dane w typ przypadku nie są pozyskiwane w drodze badania, ale są wyszukiwane z innych publikacji i źródeł. Analiza typu Desk Research służy lepszemu zrozumieniu badanych zjawisk i może dawać dodatkowy kontekst do wyników badań.

Badania opinii publicznej

Na czym polega badanie opinii publicznej?

Badania opinii publicznej to badania dotyczące ważnych dla społeczeństwa kwestii: sytuacji politycznej, aktualnych wydarzeń na świecie i w kraju czy też kontrowersyjnych tematów. Do badań opinii publicznej zalicza się również sondaże polityczne dotyczące wyborów krajowych. Badania opinii publicznej przeprowadza się metodami ilościowymi, aby ukazać rozkład poparcia w badanych kwestiach.

Jaki jest cel badania opinii publicznej?

Badania opinii publicznej służą poznaniu aktualnej opinii społeczeństwa na najważniejsze tematy w danym okresie. Umożliwiają one debaty w mediach dotyczące kwestii polaryzujących społeczeństwo, a także są one wyznacznikiem aktualnego poparcia wyborczego. Należy mieć jednak na uwadze, że opinia publiczna jest podatna na zmiany w wyniku licznych czynników zewnętrznych – tragiczne wydarzenia, kontrowersyjne afery czy też nowe fakty w jakiejś sprawie mogą znacząco zmienić wyniki badań.

Badania polityczne

Na czym polegają badania polityczne?

Badania polityczne to przede wszystkim sondaże przedwyborcze wykonywane metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny), realizowane na reprezentatywnej próbie badawczej uwzględniającej rozkład płci i wieku oraz dobranej na podstawie ilości mieszkańców obszaru uprawnionego do głosowania. Badania mogą również dotyczyć opinii i potrzeb mieszkańców, co pozwala na lepsze dopasowanie podejmowanych działań do oczekiwań lokalnych społeczności.

Oferujemy nasze badania polityczne i specjalistyczne produkty badawcze dla samorządów:

  • Diagnoza problemów społeczno – gospodarczych
  • Badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie / mieście, władz, instytucji publicznych
  • Badania jakości obsługi klientów w Urzędach Gmin/Miast/Powiatów/Urzędów Marszałkowskich oraz innych instytucjach publicznych
  • Badanie preferencji politycznych mieszkańców gminy, powiatu lub województwa
  • Badania wizerunkowe województwa, regionu, miasta
  • Badania lokalnego rynku pracy
  • Badania wspomagające przygotowanie strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych
  • Badania sektora organizacji pozarządowych
  • Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych
  • Społeczne determinanty zdrowia mieszkańców regionu
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! NAPRAWDĘ WARTO!